User Tools

Site Tools


xargs

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
xargs [2016/01/13 23:28]
uporna_neznalica
xargs [2017/04/28 10:25] (current)
Line 1: Line 1:
-Komanda "​xargs"​ upotrebljava se iza cevi "​|"​. Ona ocitava razmak, tab, novi red oznaku ili end-of-file stringove iz standardnog ulaza i izvrsava zadati program sa ocitanim stringovima kao argumentima. Ako zadati program nije naveden, xargs ce kao default koristiti echo kao zadati program.+Komanda "​xargs"​ upotrebljava se iza cevi "​|"​. Ona ocitava razmak, tab, novi red oznaku ili end-of-file stringove iz standardnog ulaza i izvrsava zadati program sa ocitanim stringovima kao argumentima. Ako zadati program nije naveden, ​"xargs" ​ce kao default koristiti ​"echo" ​kao zadati program.
  
 Primer  ​ Primer  ​
Line 9: Line 9:
   * $ find . -name '​*.txt'​ | xargs ls -lh    * $ find . -name '​*.txt'​ | xargs ls -lh 
  
-fajlovi ce biti izlistani po abecednom redu. Izlaz komande "​find" ​zadat je kao argument komandi "ls -lh".+fajlovi ce biti izlistani po abecednom redu. Izlaz komande "​find"​ je upotrebom cevi "​|"​ i komande "​xargs"​ iza cevi, zadat kao argument komandi "ls -lh".
  
 Ima jos zgodnih primera sa "​rm"​ komandom, ali je bolje da ih korisnik pronadje sam. Nije uputno ostavljati primere "​xargs"​ sa "​rm"​ komandom nekome ko se mozda prvi put susrece sa "​xargs"​ komandom, jer ne mora znati ni sta komanda "​rm"​ tacno radi. Ima jos zgodnih primera sa "​rm"​ komandom, ali je bolje da ih korisnik pronadje sam. Nije uputno ostavljati primere "​xargs"​ sa "​rm"​ komandom nekome ko se mozda prvi put susrece sa "​xargs"​ komandom, jer ne mora znati ni sta komanda "​rm"​ tacno radi.
  
 Za detaljniji prikaz man xargs Za detaljniji prikaz man xargs
xargs.txt ยท Last modified: 2017/04/28 10:25 (external edit)