User Tools

Site Tools


tee

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
tee [2016/01/12 22:10]
uporna_neznalica upucivanje na man tee
tee [2017/04/28 10:25] (current)
Line 5: Line 5:
   * OpenBSD think.home.lan 5.9 GENERIC.MP#​1773 amd64   * OpenBSD think.home.lan 5.9 GENERIC.MP#​1773 amd64
  
-Daje izlaz instaliranog operativnog sistema.+ispisuje ​izlaz podatkom o instaliranom operativnom sistemu. 
 Komanda: Komanda:
  
   * $ uname -a >> /​tmp/​uname.txt   * $ uname -a >> /​tmp/​uname.txt
  
-Preusmerava ​izlaz instaliranog operativnog sistema ​u fajl uname.txt koji se nalazi u /tmp direktorijumu. Sa ovako preusmerenim izlazom komande nece biti nikakvog izlaza na ekranu, vec cemo podatak o instaliranom operativnom sistemu morati da utvrdjujemo uvidom u fajl u koji je izlaz preusmeren:+preusmerava ​izlaz sa podatkom o instaliranom operativnom sistemu ​u fajl uname.txt koji se nalazi u /tmp direktorijumu. Sa ovako preusmerenim izlazom komande nece biti nikakvog izlaza ​vidljivog ​na ekranu, vec cemo podatak o instaliranom operativnom sistemu morati da utvrdjujemo uvidom u fajl u koji je izlaz preusmeren:
  
   * $ cat /​tmp/​uname.txt   * $ cat /​tmp/​uname.txt
   * OpenBSD think.home.lan 5.9 GENERIC.MP#​1773 amd64   * OpenBSD think.home.lan 5.9 GENERIC.MP#​1773 amd64
  
-Medjutim, ako upotrebimo cev '​|'​ i komandu '​tee'​ da bi njen izlaz kopirali u fajl noviuname.txt u /tmp direktoriju,​ dobijamo trazeni izlaz na ekranu+Medjutim, ako upotrebimo cev '​|'​ i komandu '​tee'​ da bi njen izlaz kopirali u fajl noviuname.txt u /tmp direktoriju,​ dobijamo trazeni izlaz na ekranu,
  
   * $ uname -a | tee /​tmp/​noviuname.txt   * $ uname -a | tee /​tmp/​noviuname.txt
Line 21: Line 22:
  
 ali je isti izlaz istovremeno napravljen i kao replika u fajlu /​tmp/​noviuname.txt ali je isti izlaz istovremeno napravljen i kao replika u fajlu /​tmp/​noviuname.txt
 +
   * $ cat /​tmp/​noviuname.txt ​   * $ cat /​tmp/​noviuname.txt ​
   * OpenBSD think.home.lan 5.9 GENERIC.MP#​1773 amd64   * OpenBSD think.home.lan 5.9 GENERIC.MP#​1773 amd64
  
 Za detaljniji prikaz man tee Za detaljniji prikaz man tee
tee.txt · Last modified: 2017/04/28 10:25 (external edit)