User Tools

Site Tools


su

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
su [2007/09/25 01:05]
nightshift
su [2017/04/28 10:25] (current)
Line 1: Line 1:
 **su**\\ **su**\\
 \\ \\
-Komanda su vam omogucava da dobijete administratorske privilegijeBudite **oprezni**.+Komanda ​"su" ​omogucava ​promenu identiteta korisnika. Preporucuje se da se uvek koristi sa "​-l"​ opcijom. Ukoliko se ne oznaci korisnik ciji se identitet trazi, default je da se identitet menja u root korisnikaPrilikom prijavljivanja/​logovanja trazice se lozinka korisnika ciji identitet je zatrazen.
  
-  [xxx@xxx ~]$ su+  [xxx@xxx ~]$ su -l
   Password:   Password:
  
Line 9: Line 9:
   root   root
  
 +Procitati man su
  
su.txt ยท Last modified: 2017/04/28 10:25 (external edit)