User Tools

Site Tools


start

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
start [2009/04/30 15:50]
soxxx
start [2019/09/09 12:55] (current)
admin
Line 1: Line 1:
-====== BSD Srbija ​Dokumentacija ​======+====== BSD Srbija ======
  ​{{docdaemon.jpg?​130nolink }}  ​{{docdaemon.jpg?​130nolink }}
  
-Dobrodošli na Wiki sajt projekta **[[http://​www.bsd-srbija.org/​|BSD-Srbija]]**. Ovde ćete moći da nađete veliku količinu dokumentacije vezanu za BSD/UNIX sisteme. Ukoliko želite da svojim radom doprinesete zajednici napravite nalog i priključite se dodavanju tekstova.+Dobrodošli na Wiki sajt projekta **[[http://​www.bsdserbia.org/​|BSD-Srbija]]**. Ovde ćete moći da nađete veliku količinu dokumentacije vezanu za BSD/UNIX sisteme. Ukoliko želite da svojim radom doprinesete zajednici napravite nalog i priključite se dodavanju tekstova
 + 
 +**Usled neaktivnosti forum BSD Srbije je arhiviran i uklonjen.** Dokumentacija će ostati dostupna.
  
 \\ \\
Line 20: Line 22:
   *  [[NetBSD]]   *  [[NetBSD]]
   *  [[DragonFly BSD]]   *  [[DragonFly BSD]]
-  *  [[Instalacija DragonFlyBSD]] 
  
 **Feljton o *BSD sistemima iz GNUzilla casopisa** **Feljton o *BSD sistemima iz GNUzilla casopisa**
start.1241099458.txt.gz · Last modified: 2017/04/28 10:25 (external edit)