User Tools

Site Tools


sinhronizacija_časovnika

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
sinhronizacija_časovnika [2007/11/05 05:45]
oko
sinhronizacija_časovnika [2017/04/28 10:25] (current)
Line 29: Line 29:
    
 Kao i bilo koji drugi servis konfiguraciju NTP servera vrlo lako uraditi i bez ''​sysinstall''​. ​ Kao i bilo koji drugi servis konfiguraciju NTP servera vrlo lako uraditi i bez ''​sysinstall''​. ​
-  ​+
 Prvi korak u sinhronizaciji je izbor više javnih NTP servera sa kojima ćemo upoređivati vreme. [[http://​support.ntp.org/​bin/​view/​Servers/​WebHome|Liste]] ovih servera su publikovane na  Prvi korak u sinhronizaciji je izbor više javnih NTP servera sa kojima ćemo upoređivati vreme. [[http://​support.ntp.org/​bin/​view/​Servers/​WebHome|Liste]] ovih servera su publikovane na 
 internetu. Svaki korisnik mora se upoznati sa politikom servera sa kojim želi da upoređuje vreme. Takođe je moguće da iz razno internetu. Svaki korisnik mora se upoznati sa politikom servera sa kojim želi da upoređuje vreme. Takođe je moguće da iz razno
Line 36: Line 36:
 Nakon izbora odgvarajućih servera editovaćemo fajl ''​ntp.conf''​ koje se poput većine konfiguracionih fajlova nalazi u direktorijumu ''/​etc''​ Nakon izbora odgvarajućih servera editovaćemo fajl ''​ntp.conf''​ koje se poput većine konfiguracionih fajlova nalazi u direktorijumu ''/​etc''​
  
-''​[root@oko /]# more /​etc/​ntp.conf''​ +<​code>​ 
- +[root@oko /]# more /​etc/​ntp.conf 
-''​server 0.pool.ntp.org prefer''​ +server 0.pool.ntp.org prefer 
- +driftfile /​var/​db/​ntp.drift 
-''​driftfile /​var/​db/​ntp.drift''​ +server 1.pool.ntp.org 
- +server 2.pool.ntp.org 
-''​server 1.pool.ntp.org''​ +</​code>​
- +
-''​server 2.pool.ntp.org''​+
  
 Kao što se iz primera vidi prva linija je server koji je naš prvi izbor. ​ Kao što se iz primera vidi prva linija je server koji je naš prvi izbor. ​
Line 56: Line 54:
 Drugi način je editovanjem fajla ''​rc.conf'' ​ sledećim linijama ​ Drugi način je editovanjem fajla ''​rc.conf'' ​ sledećim linijama ​
  
-''​ntpd_enable="​YES"​''​ +<​code>​ 
- +ntpd_enable="​YES"​ 
-''​ntpd_sync_on_start="​YES"​''​+ntpd_sync_on_start="​YES"​ 
 +</​code>​
  
  
Line 65: Line 64:
  
  
-''​restrict default ignore''​+<​code> ​restrict default ignore</​code>​
  
 koja će sprečiti sve sisteme da pristupe našem čak i računare koji su deo naše mreže. Restrikcije koje nisu tako striktne poput predhodne takođe su moguće.  ​ koja će sprečiti sve sisteme da pristupe našem čak i računare koji su deo naše mreže. Restrikcije koje nisu tako striktne poput predhodne takođe su moguće.  ​
sinhronizacija_časovnika.txt · Last modified: 2017/04/28 10:25 (external edit)