User Tools

Site Tools


openbsd_faq_vodic_kroz_instalaciju_openbsd-a

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
openbsd_faq_vodic_kroz_instalaciju_openbsd-a [2007/03/02 19:33]
soxxx
openbsd_faq_vodic_kroz_instalaciju_openbsd-a [2017/04/28 10:25] (current)
Line 1: Line 1:
-==== 4 - Vodič kroz instalaciju OpenBSD-a ====+===== 4 - Vodič kroz instalaciju OpenBSD-a ​=====
  
    
-== 4.1 - Pregled procedure instalacije OpenBSD-a ==+=== 4.1 - Pregled procedure instalacije OpenBSD-a ​===
    
    
Line 51: Line 51:
  
  
-== 4.2 - Provjera prije instalacije ==+=== 4.2 - Provjera prije instalacije ​===
  
 Prije no što počnete instalaciju,​ bilo bi dobro da imate bar predstavu o tome šta slijedi. Trebalo bi da znate bar sljedeće: Prije no što počnete instalaciju,​ bilo bi dobro da imate bar predstavu o tome šta slijedi. Trebalo bi da znate bar sljedeće:
Line 77: Line 77:
  
  
-== 4.3 - Kreiranje butabilnog instalacionog medija za OpenBSD ==+===4.3 - Kreiranje butabilnog instalacionog medija za OpenBSD ​===
  
 Kao primjer ćemo pogledati instalacione datoteke za [http://​www.openbsd.org/​i386.html i386] i [http://​www.openbsd.org/​sparc.html sparc] platforme. Kao primjer ćemo pogledati instalacione datoteke za [http://​www.openbsd.org/​i386.html i386] i [http://​www.openbsd.org/​sparc.html sparc] platforme.
Line 104: Line 104:
  
  
-=== 4.3.1 - Kreiranje flopi-diskova na UNIX-u ===+==== 4.3.1 - Kreiranje flopi-diskova na UNIX-u ​====
  
 Da biste kreirali formatiran flopi-disk, koristite fdformat(1) naredbu, kako biste flopi-disk formatirali,​ i ujedno i prekontrolisali postojanje "​loših"​ sektora (bad sectors) na njemu. Da biste kreirali formatiran flopi-disk, koristite fdformat(1) naredbu, kako biste flopi-disk formatirali,​ i ujedno i prekontrolisali postojanje "​loših"​ sektora (bad sectors) na njemu.
Line 130: Line 130:
     '''#​ cmp /dev/rfd0c floppy39.fs'''​     '''#​ cmp /dev/rfd0c floppy39.fs'''​
  
-=== 4.3.2 - Kreiranje flopi-diskova na Windows-ima ili DOS-u ===+==== 4.3.2 - Kreiranje flopi-diskova na Windows-ima ili DOS-u ====
  
 U ovoj sekciji objašnjava se kako da upišete instalacionu datoteku na flopi-disk pod Windows-ima,​ ili DOS-om. Alatke koje se pominju o ovoj sekciji možete dobaviti iz [[ftp://​ftp.openbsd.org/​pub/​OpenBSD/​3.9/​tools/​|tools]] direktorija na bilo kom FTP miroru (mirrors), ili naći u 3.9/tools direktoriju na prvom CD-u iz kompleta CD-ova OpenBSD-a. U ovoj sekciji objašnjava se kako da upišete instalacionu datoteku na flopi-disk pod Windows-ima,​ ili DOS-om. Alatke koje se pominju o ovoj sekciji možete dobaviti iz [[ftp://​ftp.openbsd.org/​pub/​OpenBSD/​3.9/​tools/​|tools]] direktorija na bilo kom FTP miroru (mirrors), ili naći u 3.9/tools direktoriju na prvom CD-u iz kompleta CD-ova OpenBSD-a.
Line 170: Line 170:
  
  
-=== 4.3.3 - Izrada CD-ROM-a ===+==== 4.3.3 - Izrada CD-ROM-a ​====
  
 CD-ROM možete napraviti upotrijebljavajući bilo cd39.iso datoteku, bilo, u slučaju da se radi o i386 i amd64 platformama,​ cdrom39.fs datoteku kao butabilni flopi-disk koji se koristi za butovanje i386 sistema sa CD-ROM-a. Tačnije detelje ovoga treba da odredi čitalac, shodno alatkama koje su mu na raspolaganju. CD-ROM možete napraviti upotrijebljavajući bilo cd39.iso datoteku, bilo, u slučaju da se radi o i386 i amd64 platformama,​ cdrom39.fs datoteku kao butabilni flopi-disk koji se koristi za butovanje i386 sistema sa CD-ROM-a. Tačnije detelje ovoga treba da odredi čitalac, shodno alatkama koje su mu na raspolaganju.
Line 182: Line 182:
 </​blockqoute>​ </​blockqoute>​
  
-== 4.4 - Butanje OpenBSD-ovog medija namijenjenog instalaciji ==+=== 4.4 - Butanje OpenBSD-ovog medija namijenjenog instalaciji ​===
  
 **Butanje i386-ice/​amd64-ke** **Butanje i386-ice/​amd64-ke**
Line 228: Line 228:
     ok '''​boot /​sbus/​esp/​sd@X,​0'''​     ok '''​boot /​sbus/​esp/​sd@X,​0'''​
  
-== 4.5 - Instaliranje ==+=== 4.5 - Instaliranje ​===
  
-=== 4.5.1 - Pokretanje instalacije ===+==== 4.5.1 - Pokretanje instalacije ​====
  
 Kakav god način butanja da ste odabrali, sada ćete ga upotrijebiti. Tokom procesa butanja, kernel i svi programi potrebni pri instalaciji OpenBSD-a učitavaju se u memoriju. Najčešći problem prilikom butanja obično je loš flopi-disk, ili položaj diska. Flopi-disk je poprilično gusto "​napakovan",​ pa će čak i svaka loša tačka pričiniti probleme. Kakav god način butanja da ste odabrali, sada ćete ga upotrijebiti. Tokom procesa butanja, kernel i svi programi potrebni pri instalaciji OpenBSD-a učitavaju se u memoriju. Najčešći problem prilikom butanja obično je loš flopi-disk, ili položaj diska. Flopi-disk je poprilično gusto "​napakovan",​ pa će čak i svaka loša tačka pričiniti probleme.
Line 298: Line 298:
  
  
-=== 4.5.2 - Podešavanje diskova ===+==== 4.5.2 - Podešavanje diskova ​====
  
 Podešavanje diskova za OpenBSD donekle varira među različitim platformama. Za [[http://​www.openbsd.org/​i386.html|i386]],​ [[http://​www.openbsd.org/​amd64.html|amd64]],​ [[http://​www.openbsd.org/​macppc.html|macppc]],​ [[http://​www.openbsd.org/​zaurus.html|zaurus]] i [[http://​www.openbsd.org/​cats.html|cats]],​ podešavanje diskova izvodi se u odvije faze. Prvo se definiše "​odsječak"​ (slice) hard-diska (hard disk) pomoću fdisk(8) alatke, a potom se taj odsječak dalje izdijeli na particije namijenjene OpenBSD-u, pomoću disklabel(8) alatke. Podešavanje diskova za OpenBSD donekle varira među različitim platformama. Za [[http://​www.openbsd.org/​i386.html|i386]],​ [[http://​www.openbsd.org/​amd64.html|amd64]],​ [[http://​www.openbsd.org/​macppc.html|macppc]],​ [[http://​www.openbsd.org/​zaurus.html|zaurus]] i [[http://​www.openbsd.org/​cats.html|cats]],​ podešavanje diskova izvodi se u odvije faze. Prvo se definiše "​odsječak"​ (slice) hard-diska (hard disk) pomoću fdisk(8) alatke, a potom se taj odsječak dalje izdijeli na particije namijenjene OpenBSD-u, pomoću disklabel(8) alatke.
Line 693: Line 693:
 Nakon ovoga, vaši će sistemi datoteka biti formatirani. Za ovo je poterebno nešto vremena, zavisno od toga kolike su particije, te koliko je brz sam disk. Nakon ovoga, vaši će sistemi datoteka biti formatirani. Za ovo je poterebno nešto vremena, zavisno od toga kolike su particije, te koliko je brz sam disk.
    
-=== 4.5.3 - Imenovanje sistema (hostname) ===+==== 4.5.3 - Imenovanje sistema (hostname) ​====
    
 Sada morate odrediti ime sistema. Ova vrijednost, zajedno s DNS imenom domene (određene [http://​www.openbsd.org/​faq/​faq4.html#​Network dolje]), biće sačuvano u datoteci /​etc/​myname,​ koja se isčitava tokom normalnog procesa butovanja, kako bi odredila ime sistema. Ako ne odredite ime sistema prvobitna vrijednost, "​my.domain"​ biće upotrebljavana. Sada morate odrediti ime sistema. Ova vrijednost, zajedno s DNS imenom domene (određene [http://​www.openbsd.org/​faq/​faq4.html#​Network dolje]), biće sačuvano u datoteci /​etc/​myname,​ koja se isčitava tokom normalnog procesa butovanja, kako bi odredila ime sistema. Ako ne odredite ime sistema prvobitna vrijednost, "​my.domain"​ biće upotrebljavana.
Line 704: Line 704:
    
  
-=== 4.5.4 - Podešavanje mreže ===+==== 4.5.4 - Podešavanje mreže ​====
    
 Vrijeme je da podesite vašu mrežu. Mreža mora biti podešena i ako planirate instalaciju preko FTP-a ili NFS-a, jer će tada korisiti informacije koje tek što niste upisali. Evo kratkih uputa za dio koji se tiče podešavanja mreže. Vrijeme je da podesite vašu mrežu. Mreža mora biti podešena i ako planirate instalaciju preko FTP-a ili NFS-a, jer će tada korisiti informacije koje tek što niste upisali. Evo kratkih uputa za dio koji se tiče podešavanja mreže.
Line 772: Line 772:
     Nova lozinka trebala bi biti najmanje šest karaktera dugačka, i ne bi trebala sadržati isključivo karaktere alfabeta. Njena ukupna dužina mora biti manja od vrijednosti varijable _PASSWORD_LEN (trenutno, ovo iznosi 128 karaktera). Poželjna je kombinacija malih i velikih slova, brojeva, i meta-karaktera.     Nova lozinka trebala bi biti najmanje šest karaktera dugačka, i ne bi trebala sadržati isključivo karaktere alfabeta. Njena ukupna dužina mora biti manja od vrijednosti varijable _PASSWORD_LEN (trenutno, ovo iznosi 128 karaktera). Poželjna je kombinacija malih i velikih slova, brojeva, i meta-karaktera.
    
-=== 4.5.5 - Izbor instalacionog medija ===+==== 4.5.5 - Izbor instalacionog medija ​====
    
 Nakon što je mreža podešena, instalaciona skripta će vam omogućiti da izvršite manuelna podešavanja. Nakon što je mreža podešena, instalaciona skripta će vam omogućiti da izvršite manuelna podešavanja.
Line 798: Line 798:
 Potom, treba odgovoriti na pitanje u kom se direktoriju nalaze instalacione datoteke, što je u ovom slučaju, kada koristimo zvanični OpenBSD-ov CD-ROM, u direktoriju 3.9/i386/. Potom, treba odgovoriti na pitanje u kom se direktoriju nalaze instalacione datoteke, što je u ovom slučaju, kada koristimo zvanični OpenBSD-ov CD-ROM, u direktoriju 3.9/i386/.
    
-=== 4.5.6 - Izbor paketa datoteka za instalaciju (install sets) ===+==== 4.5.6 - Izbor paketa datoteka za instalaciju (install sets) ====
    
 Sada treba odabrati koje pakete datoteka ćete instalirati. Opis ovih datoteka možete naći u [http://​www.openbsd.org/​faq/​faq4.html#​FilesNeeded sljedećoj sekciji]. Datoteke koje instalacioni program nađe biće vam prikazane na ekranu. Vaš posao je sam da odredite koje datoteke želite. U osnovnoj varijatni, odabrane su sve datoteke koje se ne tiču X-a, no, neki korisnici će htjeti da ovaj izbor svedu na minimum koji je potreban da se pokrene OpenBSD, a što bi bile sljedeće datoteke: base39.tgz, etc39.tgz i bsd. Većina će htjeti instalirati sve datoteke. Primjer dolje je primjer instalacije svih datoteka. ​ Sada treba odabrati koje pakete datoteka ćete instalirati. Opis ovih datoteka možete naći u [http://​www.openbsd.org/​faq/​faq4.html#​FilesNeeded sljedećoj sekciji]. Datoteke koje instalacioni program nađe biće vam prikazane na ekranu. Vaš posao je sam da odredite koje datoteke želite. U osnovnoj varijatni, odabrane su sve datoteke koje se ne tiču X-a, no, neki korisnici će htjeti da ovaj izbor svedu na minimum koji je potreban da se pokrene OpenBSD, a što bi bile sljedeće datoteke: base39.tgz, etc39.tgz i bsd. Većina će htjeti instalirati sve datoteke. Primjer dolje je primjer instalacije svih datoteka. ​
Line 881: Line 881:
 U ovom momentu možete dodati i pakete iz dodatnih izvora (uključujući [http://​www.openbsd.org/​faq/​faq4.html#​site pakete prilagođenih datoteka]) ako želite, ili možete nastaviti i odabrati opciju "​done"​ ako ste instalirali sve pakete koje ste trebali. U ovom momentu možete dodati i pakete iz dodatnih izvora (uključujući [http://​www.openbsd.org/​faq/​faq4.html#​site pakete prilagođenih datoteka]) ako želite, ili možete nastaviti i odabrati opciju "​done"​ ako ste instalirali sve pakete koje ste trebali.
    
-=== 4.5.7 - Završni radovi ===+====4.5.7 - Završni radovi ​====
    
 Sljedeće što ćete biti pitani tiče se podešavanja sistema koji ste instalirali. Prvo pitanje je da li bi [http://​www.openbsd.org/​cgi-bin/​man.cgi?​query=sshd&​sektion=8 sshd(8)] trebalo pokretati prilikom butovanja. Obično će vam odgovarati da pokrećete ssh prilikom butovanja, ali, povremeno vam to možda i ne odgovara. Čak i ako vaša primjena sistema nema potrebe da koristi ssh(8), prednost isključivanja u smislu bezbjednosti je teoretska, i veoma je mala. Sljedeće što ćete biti pitani tiče se podešavanja sistema koji ste instalirali. Prvo pitanje je da li bi [http://​www.openbsd.org/​cgi-bin/​man.cgi?​query=sshd&​sektion=8 sshd(8)] trebalo pokretati prilikom butovanja. Obično će vam odgovarati da pokrećete ssh prilikom butovanja, ali, povremeno vam to možda i ne odgovara. Čak i ako vaša primjena sistema nema potrebe da koristi ssh(8), prednost isključivanja u smislu bezbjednosti je teoretska, i veoma je mala.
Line 1033: Line 1033:
 Čak i kada naznačite da nemate namjeru koristiti X-e, prilikom instalacije neki od [http://​www.openbsd.org/​faq/​faq15.html paketa] "​treće strane"​ (third party) zahtijevaju grafičke biblioteke (graphic libraries) koje su sadržane u paketu datoteka '''​xbase39.tgz'''​. Ovim se zahtijevima obično može udovoljiti instalacijom samo '''​xbase39.tgz'''​ paketa, a pri tom ostale pakete datoteka namijenjenih X-ima nije potrebno instalirati. Čak i kada naznačite da nemate namjeru koristiti X-e, prilikom instalacije neki od [http://​www.openbsd.org/​faq/​faq15.html paketa] "​treće strane"​ (third party) zahtijevaju grafičke biblioteke (graphic libraries) koje su sadržane u paketu datoteka '''​xbase39.tgz'''​. Ovim se zahtijevima obično može udovoljiti instalacijom samo '''​xbase39.tgz'''​ paketa, a pri tom ostale pakete datoteka namijenjenih X-ima nije potrebno instalirati.
    
-== 4.7 - Koliko prostora mi treba za instalaciju OpenBSD-a? ==+=== 4.7 - Koliko prostora mi treba za instalaciju OpenBSD-a? ​===
    
 Očito, odgovor na ovo pitanje drastično varira u zavisnosti od primjene vašeg sistema. Bilo kako bilo, ove brojke mogu se iskoristiti kao primjer ''​kako početi''​ rješavati ovo pitanje: Očito, odgovor na ovo pitanje drastično varira u zavisnosti od primjene vašeg sistema. Bilo kako bilo, ove brojke mogu se iskoristiti kao primjer ''​kako početi''​ rješavati ovo pitanje:
Line 1088: Line 1088:
    
    
-== 4.8 - Butanje više operativnih sistema (multibooting),​ uključujući OpenBSD/​i368 ==+=== 4.8 - Butanje više operativnih sistema (multibooting),​ uključujući OpenBSD/​i368 ​===
    
 Butanje više operativnih sistema je postojanje više operativnih sistema na jednom računaru, te nekakva mogućnost izbora operativnog sistema koji želimo butati. Ovo nije trivijalno! Ako ne razumijete šta radite, mogli biste obrisati velike količine podataka s vašeg računara. Novim se korisnicima OpenBSD-a ''​definitvno''​ preporučuje da počnu s praznim hard-diskom na mašini posvećenoj samo tome (dedicated machine), a onda da uvježbavaju podešavanja na mašini koja neće biti upotrebljavana u radnim uslovima, prije no što probaju butanje više operativnih sistema na mašini koja se upotrebljava u radnim uslovima. U [http://​www.openbsd.org/​faq/​faq14.html "​Odgovorima na često postavljana pitanja, 14."] nalazi se više informacija o procesu butanja OpenBSD-a. Butanje više operativnih sistema je postojanje više operativnih sistema na jednom računaru, te nekakva mogućnost izbora operativnog sistema koji želimo butati. Ovo nije trivijalno! Ako ne razumijete šta radite, mogli biste obrisati velike količine podataka s vašeg računara. Novim se korisnicima OpenBSD-a ''​definitvno''​ preporučuje da počnu s praznim hard-diskom na mašini posvećenoj samo tome (dedicated machine), a onda da uvježbavaju podešavanja na mašini koja neće biti upotrebljavana u radnim uslovima, prije no što probaju butanje više operativnih sistema na mašini koja se upotrebljava u radnim uslovima. U [http://​www.openbsd.org/​faq/​faq14.html "​Odgovorima na često postavljana pitanja, 14."] nalazi se više informacija o procesu butanja OpenBSD-a.
Line 1158: Line 1158:
 Pročitajte [ftp://​ftp.openbsd.org/​pub/​OpenBSD/​3.9/​i386/​INSTALL.linux INSTALL.linux],​ gdje se detaljno objašnjava kako podesiti da OpenBSD radi s Linux-om. Pročitajte [ftp://​ftp.openbsd.org/​pub/​OpenBSD/​3.9/​i386/​INSTALL.linux INSTALL.linux],​ gdje se detaljno objašnjava kako podesiti da OpenBSD radi s Linux-om.
    
-== 4.9 - Slanje vašeg dmesg-a na adresu dmesg@openbsd.org nakon instalacije ==+=== 4.9 - Slanje vašeg dmesg-a na adresu dmesg@openbsd.org nakon instalacije ​===
    
 Podsjećamo ljude da je saradnicima na projektu OpenBSD veoma bitno da prate kakav hardver (hardware) radi, a kakav hardver ne radi baš najbolje. Podsjećamo ljude da je saradnicima na projektu OpenBSD veoma bitno da prate kakav hardver (hardware) radi, a kakav hardver ne radi baš najbolje.
Line 1189: Line 1189:
 Ujedno, vaše poruke s dmesg-om proslijeđuju se preko računara na kom je podešen [http://​www.openbsd.org/​cgi-bin/​man.cgi?​query=spamd&​sektion=8 spamd] sistem za uklanjanje neželjene pošte. Zbog ovoga serveri za proslijeđivanje pošte možda neće prihvatati vašu poruku određeno vrijeme. Budite strpljivi, nakon nešto više od pola sata do nešto više od sat vremena, poruka bi trebala biti prihvaćena. Ujedno, vaše poruke s dmesg-om proslijeđuju se preko računara na kom je podešen [http://​www.openbsd.org/​cgi-bin/​man.cgi?​query=spamd&​sektion=8 spamd] sistem za uklanjanje neželjene pošte. Zbog ovoga serveri za proslijeđivanje pošte možda neće prihvatati vašu poruku određeno vrijeme. Budite strpljivi, nakon nešto više od pola sata do nešto više od sat vremena, poruka bi trebala biti prihvaćena.
    
-== 4.10 - Dodavanje paketa datoteka nakon instalacije ==+=== 4.10 - Dodavanje paketa datoteka nakon instalacije ​===
    
 "Oooo, ne! Zaboravio sam dodati paket datoteka prilikom instalacije!"​ "Oooo, ne! Zaboravio sam dodati paket datoteka prilikom instalacije!"​
Line 1218: Line 1218:
 Uobičajena greška je misliti da [http://​www.openbsd.org/​cgi-bin/​man.cgi?​query=pkg_add&​sektion=1 pkg_add(1)] može dodati ove pakete datoteka koji vam trebaju. Ovo neće raditi. pkg_add(1) je [http://​www.openbsd.org/​faq/​faq15.html#​PkgMgmt alatka za menadžment paketa] kojom se instalira softver "​treće strane"​. Ona barata s paketima datoteka, ali ne i s generčkim tar datotekama, kakvi su paketi instalacionih datoteka. Uobičajena greška je misliti da [http://​www.openbsd.org/​cgi-bin/​man.cgi?​query=pkg_add&​sektion=1 pkg_add(1)] može dodati ove pakete datoteka koji vam trebaju. Ovo neće raditi. pkg_add(1) je [http://​www.openbsd.org/​faq/​faq15.html#​PkgMgmt alatka za menadžment paketa] kojom se instalira softver "​treće strane"​. Ona barata s paketima datoteka, ali ne i s generčkim tar datotekama, kakvi su paketi instalacionih datoteka.
    
-== 4.11 - Šta je "​bsd.rd"?​ ==+=== 4.11 - Šta je "​bsd.rd"? ​===
    
 **bsd.rd** je "​kernel u RAM-disku"​ (RAM-disk kernel). Ova datoteka može biti veoma korisna, i mnogi saradnici na projektu trajno je čuvaju u korijenu datoteka svojih sistema. **bsd.rd** je "​kernel u RAM-disku"​ (RAM-disk kernel). Ova datoteka može biti veoma korisna, i mnogi saradnici na projektu trajno je čuvaju u korijenu datoteka svojih sistema.
Line 1246: Line 1246:
 Osnovno pravilo prilikom upotrebe bsd.rd-a jeste da morate promijeniti kernel koji butujete, s /bsd na bsd.rd, kako god to već možete izvesti na vašoj platformi. Osnovno pravilo prilikom upotrebe bsd.rd-a jeste da morate promijeniti kernel koji butujete, s /bsd na bsd.rd, kako god to već možete izvesti na vašoj platformi.
    
-== 4.12 - Česti problemi koji se susreću prilikom instalacije ==+==== 4.12 - Česti problemi koji se susreću prilikom instalacije ​=====
    
-=== 4.12.1 - Moj Compaq prepoznaje samo 16M RAM-a ===+==== 4.12.1 - Moj Compaq prepoznaje samo 16M RAM-a ====
    
 OpenBSD loader druge faze butanja ne prepoznaje sav RAM koji je na rapolaganju nekih od Compaq-ovih sistema, pa se samo 16M prepozna i stavi na raspolaganje OpenBSD-u. Ovo može biti popravljeno kreiranjem/​uređivanjem datoteke /​etc/​boot.conf,​ ili upisivanjem naredbi kod "​boot>"​ prompta prije no što se OpenBSD počne učitavati. Ako imate mašinu na kojoj se nalazi 64M RAM-a, ali OpenBSD prepozna samo 16M, naredba kojom biste ovo rješili je: OpenBSD loader druge faze butanja ne prepoznaje sav RAM koji je na rapolaganju nekih od Compaq-ovih sistema, pa se samo 16M prepozna i stavi na raspolaganje OpenBSD-u. Ovo može biti popravljeno kreiranjem/​uređivanjem datoteke /​etc/​boot.conf,​ ili upisivanjem naredbi kod "​boot>"​ prompta prije no što se OpenBSD počne učitavati. Ako imate mašinu na kojoj se nalazi 64M RAM-a, ali OpenBSD prepozna samo 16M, naredba kojom biste ovo rješili je:
Line 1261: Line 1261:
 Obavješteni smo i da, na pojedinim sistemima, ovaj problem može biti otklonjen ažuriranjem ROM-a. Obavješteni smo i da, na pojedinim sistemima, ovaj problem može biti otklonjen ažuriranjem ROM-a.
    
-=== 4.12.2 - Moj i386 ne butuje nakon instalacije ===+==== 4.12.2 - Moj i386 ne butuje nakon instalacije ​====
    
 Instalacija je, naizgled, prošla sasvim fino, ali, nakon pokušaja prvog butanja, nema nikakvih naznaka pokušaja butanja OpenBSD-a. Nekoliko je uobičajenih razloga uzrok ovog problema: Instalacija je, naizgled, prošla sasvim fino, ali, nakon pokušaja prvog butanja, nema nikakvih naznaka pokušaja butanja OpenBSD-a. Nekoliko je uobičajenih razloga uzrok ovog problema:
Line 1271: Line 1271:
    
    
-=== 4.12.3 - Moja (starija, sporija) mašina je butala, ali je proces "​izvisio"​ prilikom generisanja kripto-ključeva (ssh-keygen) ===+==== 4.12.3 - Moja (starija, sporija) mašina je butala, ali je proces "​izvisio"​ prilikom generisanja kripto-ključeva (ssh-keygen) ​====
    
 Vaša mašina vrlo vjerovatno radi sasvim fino, ali joj samo treba dosta vremena kako bi dovršila genezu kripto-ključeva. Mašinama kakve su SPARCStation2 ili Macintosh Quadra potrebni su sati kako bi završili tri koraka geneze kripto-ključeva,​ ([http://​www.openbsd.org/​cgi-bin/​man.cgi?​query=ssh-keygen&​sektion=1 ssh-keygen(1)]). Prosto im dopustite da dovrše to; ionako se to radi samo jednom, prilikom instalacije. Vaša mašina vrlo vjerovatno radi sasvim fino, ali joj samo treba dosta vremena kako bi dovršila genezu kripto-ključeva. Mašinama kakve su SPARCStation2 ili Macintosh Quadra potrebni su sati kako bi završili tri koraka geneze kripto-ključeva,​ ([http://​www.openbsd.org/​cgi-bin/​man.cgi?​query=ssh-keygen&​sektion=1 ssh-keygen(1)]). Prosto im dopustite da dovrše to; ionako se to radi samo jednom, prilikom instalacije.
openbsd_faq_vodic_kroz_instalaciju_openbsd-a.txt · Last modified: 2017/04/28 10:25 (external edit)