User Tools

Site Tools


more

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

more [2017/04/28 10:25] (current)
Line 1: Line 1:
 +\\
 +**more** //file//
 +
 +Lista se sadrzaj fajla strana po strana gde je velicina stranice jednaka broju linija koje monitor moze da prikaze. Ukoliko program nije stigao do kraja fajla, na dnu ekrana ce biti ispisano --More--. Pritiskom na taster < Enter > ispisuje se jos jedna linija, a pritiskom na taster < Space >, jos jedan ekran. Ova komanda takodje moze da posluzi u slucajevima kada prikazaivanje rezultata neke druge komande zahteva vise prostora nego sto to monitor moze da pruzi. Stranicenje rezultata ovakve komande vrsi se njenim pajpovanjem sa komandom more.
 +
 +primeri:
 +
 +  % more program.c
 +  % ls -l | more
  
more.txt ยท Last modified: 2017/04/28 10:25 (external edit)