User Tools

Site Tools


ls

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

ls [2017/04/28 10:25] (current)
Line 1: Line 1:
 +\\
 +**ls** //[-alpFC] [name]//
  
 +Lista sadrzaj direktorijuma name. Ukoliko direktorijum nije zadat, lista se tekuci direktorijum.
 +<​code>​
 +-a  -lista se celokupan sadrzaj direktorijuma ukljucujuci i skrivene fajlove (cija imena pocinju sa .)  ​
 +-l  -lista se sadrzaj direktorijuma u dugackom formatu  ​
 +-p  -direktorijumi u listi su oznaceni kosom crtom (/​)  ​
 +-F  -u listi, direktorijumi su oznaceni sa (/), a izvrsni fajlovi sa (*),  ​
 +-C  -lista sadrzaja se stampa u vise kolona.  ​
 +</​code>​
 +
 +Obicno je ll alias za ls -al.
 +
 +primeri:
 +<​code>​
 +% ls
 +proba.c ​  ​novi.c ​  ​Makefile
 +% ls -aF
 +.login ​  ​.profile ​ proba.c ​  ​novi.c ​  ​a.out* ​   tmp/
 +% ls -l
 +-r--r--r-- 1 root  sys  1145  Oct 23  18:41   ​READ.ME
 +-rw-rw-rw- 1 tanja user 85    Nov 7   ​14:​47 ​  ​boja.c
 +-rwxrwxrwx 1 tanja user 1046  Nov 15  13:01   ​create
 +</​code>​
 +Pored imena, dugacki listing za svaki fajl ili direktorijum daje i sledece informacije:​ tip fajla, pristupne dozvole, broj hard linkova, vlasnika fajla, grupu kojoj fajl pripada, velicinu u bajtovima, datum i vreme kreiranja, i na kraju, ime fajla. ​
ls.txt ยท Last modified: 2017/04/28 10:25 (external edit)