User Tools

Site Tools


ln

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

ln [2017/04/28 10:25]
ln [2017/04/28 10:25] (current)
Line 1: Line 1:
 +\\
 +**ln** //[-s] name new_name//
  
 +Komanda ln kreira fajl new_name koji je link ka vec postojecem fajlu name. Parametar name moze biti i direktorijum ili specijalni fajl. Ako je parametar -s zadat, kreira se simbolicki, a ako nije, nastaje hard link. Kako je vec objasnjeno, ovo je mehanizam koji omogucava da se jednom fizickom fajlu dodele vise imena. To znaci da imena name i new_name nakon izvrsavanje ove komande postaju ekvivalentna. ​
ln.txt ยท Last modified: 2017/04/28 10:25 (external edit)