User Tools

Site Tools


freesbie

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
freesbie [2007/12/10 09:28]
oko
freesbie [2017/04/28 10:25] (current)
Line 3: Line 3:
 alat za sistem administratore koje će koristiti za spašavanje oštećenih sistema. alat za sistem administratore koje će koristiti za spašavanje oštećenih sistema.
 Ubrzo je postao jako popularan kao sredstvo za bezopasno testiranje FreeBSD-ija na hardware-u. Ubrzo je postao jako popularan kao sredstvo za bezopasno testiranje FreeBSD-ija na hardware-u.
-Puno ljudi poput pisca ovog članka nose FreeSBIE CD u đepu i koriste ga na kompjuterima na kojima je +Puno ljudi poput pisca ovog članka nose FreeSBIE CD u epu i koriste ga na kompjuterima na kojima je 
 pre-instaliran Windows ili jednostavno da testiraju hardware ljubopitljivih sagovornika. pre-instaliran Windows ili jednostavno da testiraju hardware ljubopitljivih sagovornika.
 Najnovija verzija FreeSBIE 2.01 koju mozete skinuti [[http://​www.freesbie.org/​|ovde]] bazirana je na  Najnovija verzija FreeSBIE 2.01 koju mozete skinuti [[http://​www.freesbie.org/​|ovde]] bazirana je na 
freesbie.txt · Last modified: 2017/04/28 10:25 (external edit)