User Tools

Site Tools


env

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

env [2017/04/28 10:25] (current)
Line 1: Line 1:
 +\\
 +**env**
 +
 +U toku registrovanja novog korisnika na njegov HOME direktorijum kopiraju se odredjeni start-up fajlovi koji definisu njegovu radnu okolinu. Komandom env mogu se videti parametri radne okoline a medju njima najznacajniji su sledeci:
 +
 +<​code>​
 +HOME  HOME direktorijum tekuceg korisnika,  ​
 +PATH  spisak direktorijuma gde se nalaze komande,  ​
 +SHELL  shell koji se koristi,  ​
 +TERM  tip terminala,  ​
 +MAIL  fajl gde se smesta prispela posta,  ​
 +LOGNAME ​ login ime,  ​
 +PWD  tekuci direktorijum,  ​
 +USER  ime tekuceg korisnika,  ​
 +HOST  ime racunara,  ​
 +DISPLAY ​ display za X11 Windows System, islicno.  ​
 +</​code>​
 +
 +primer:
 +<​code>​
 +% env
 +HOME=/​home/​srle
 +PATH=/​usr/​local/​bin:/​bin:/​usr/​bin:/​usr/​X11/​bin:​.:/​usr/​TeX/​bin:/​home/​srle/​bin:​
 +SHELL=/​bin/​tcsh
 +TERM=vt100
 +MAIL=/​var/​spool/​mail/​srle
 +LOGNAME=srle
 +PWD=/​home/​srle/​kurs
 +USER=srle
 +HOST=light
 +</​code>​
 +Naknadno, promenljive radne okoline se mogu promeniti komandom setenv ili izbrisati komandom unsetenv.
 +
 +primer:
 +
 +  % setenv TERM vt100
 +  % unsetenv DISPLAY
  
env.txt ยท Last modified: 2017/04/28 10:25 (external edit)