User Tools

Site Tools


env


env

U toku registrovanja novog korisnika na njegov HOME direktorijum kopiraju se odredjeni start-up fajlovi koji definisu njegovu radnu okolinu. Komandom env mogu se videti parametri radne okoline a medju njima najznacajniji su sledeci:

HOME HOME direktorijum tekuceg korisnika, 
PATH spisak direktorijuma gde se nalaze komande, 
SHELL shell koji se koristi, 
TERM tip terminala, 
MAIL fajl gde se smesta prispela posta, 
LOGNAME login ime, 
PWD tekuci direktorijum, 
USER ime tekuceg korisnika, 
HOST ime racunara, 
DISPLAY display za X11 Windows System, islicno. 

primer:

% env
HOME=/home/srle
PATH=/usr/local/bin:/bin:/usr/bin:/usr/X11/bin:.:/usr/TeX/bin:/home/srle/bin:
SHELL=/bin/tcsh
TERM=vt100
MAIL=/var/spool/mail/srle
LOGNAME=srle
PWD=/home/srle/kurs
USER=srle
HOST=light

Naknadno, promenljive radne okoline se mogu promeniti komandom setenv ili izbrisati komandom unsetenv.

primer:

% setenv TERM vt100
% unsetenv DISPLAY
env.txt · Last modified: 2017/04/28 10:25 (external edit)