User Tools

Site Tools


cat

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
cat [2016/01/14 15:40]
uporna_neznalica
cat [2017/04/28 10:25] (current)
Line 25: Line 25:
   $   $
  
-Nije sasvim pravilno koristiti "​cat"​ uz upotrebu cevi "​|"​ i komande "​less"​ iza cevi samo da bi korisnik citao sadrzinu fajla. Dok je taj primer poucan za razumevanje upotrebe cevi, za citanje sadrzine fajla sluze komande "​[[http://​www.bsdserbia.org/​dokumentacija/​doku.php?​id=less|less]]"​ i "​[[http://​www.bsdserbia.org/​dokumentacija/​doku.php?​id=more|more]]",​ ili eventualno "​[[http://​www.bsdserbia.org/​dokumentacija/​doku.php?​id=head|head]]"​ ili "​[[http://​www.bsdserbia.org/​dokumentacija/​doku.php?​id=tail|tail]]"​. Za razumevanje [[http://​www.bsdserbia.org/​dokumentacija/​doku.php?​id=treci_tutorijal|cevi]] ("​|"​),​ [[http://​www.bsdserbia.org/​dokumentacija/​doku.php?​id=treci_tutorijal|preusmeravanja]] izlaza (">"​ i ">>"​) i komande "​[[http://​www.bsdserbia.org/​dokumentacija/​doku.php?​id=tee|tee]]"​ i filtriranja komandom "​[[http://​www.bsdserbia.org/​dokumentacija/​doku.php?​id=grep|grep]]"​ postoje brojni primeri sa komandom cat, ali ovde nisu dati da ne bi od skracene man stranice pravili tutorijal.+Nije sasvim pravilno koristiti "​cat"​ uz upotrebu cevi "​|"​ i komande "​less"​ iza cevi samo da bi korisnik citao sadrzinu fajla. Dok je taj primer poucan za razumevanje upotrebe cevi, za citanje sadrzine fajla sluze komande "​[[http://​www.bsdserbia.org/​dokumentacija/​doku.php?​id=less|less]]"​ i "​[[http://​www.bsdserbia.org/​dokumentacija/​doku.php?​id=more|more]]",​ ili eventualno "​[[http://​www.bsdserbia.org/​dokumentacija/​doku.php?​id=head|head]]"​ ili "​[[http://​www.bsdserbia.org/​dokumentacija/​doku.php?​id=tail|tail]]" ​ili "view imefajla"​ (pozivanje editora vi u read-only rezimu). Za razumevanje [[http://​www.bsdserbia.org/​dokumentacija/​doku.php?​id=treci_tutorijal|cevi]] ("​|"​),​ [[http://​www.bsdserbia.org/​dokumentacija/​doku.php?​id=treci_tutorijal|preusmeravanja]] izlaza (">"​ i ">>"​) i komande "​[[http://​www.bsdserbia.org/​dokumentacija/​doku.php?​id=tee|tee]]"​ i filtriranja komandom "​[[http://​www.bsdserbia.org/​dokumentacija/​doku.php?​id=grep|grep]]"​ postoje brojni primeri sa komandom cat, ali ovde nisu dati da ne bi od skracene man stranice pravili tutorijal. Ako vas bas zanima zasto ne preporucujem "​cat"​ za puko citanje, "​katujte"​ kroz cev sa "​less"​ neki fajl koji sadrzi srpsku cirilicu, ili npr. arapsko pismo.
cat.txt ยท Last modified: 2017/04/28 10:25 (external edit)