User Tools

Site Tools


bsdanywhere

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
bsdanywhere [2008/06/07 08:58]
oko created
bsdanywhere [2017/04/28 10:25] (current)
Line 1: Line 1:
 BSDanywhere je LiveCD OpenBSD namenjen za Desktop demonstraciju,​ testiranje hardware i obrazovne svrhe. BSDanywhere je  BSDanywhere je LiveCD OpenBSD namenjen za Desktop demonstraciju,​ testiranje hardware i obrazovne svrhe. BSDanywhere je 
 švajcarski projekat koji je nedavno započet. Za razliku od predhodnog LiveCD projekta listanog na wiki-ju BSDanywhere uključuje jako mnogo dodatnog software-a, a autori projekta su se odlučili da koriste Enlightenment DR17 kao WM. švajcarski projekat koji je nedavno započet. Za razliku od predhodnog LiveCD projekta listanog na wiki-ju BSDanywhere uključuje jako mnogo dodatnog software-a, a autori projekta su se odlučili da koriste Enlightenment DR17 kao WM.
-BSDanywhere je moguće instalirati na HDD. Za više informacija i za ISO sliku pogledajte [[http://​bsdanywhere.org/​|ovde].+BSDanywhere je moguće instalirati na HDD. Za više informacija i za ISO sliku pogledajte [[http://​bsdanywhere.org/​|ovde]].
bsdanywhere.txt · Last modified: 2017/04/28 10:25 (external edit)