User Tools

Site Tools


bsd_lista_referentnih_komandiPredgovor

Ovo su samo neke zabeleske jer se komande zaboravljaju, pogotovu ako se koristi vise operativnih sistema. Zbog toga sto postoje razlike izmedju recimo nacina kompajliranja kernela u pojedinim verzijama ovde cemo navesti komande koje se odnose na FreeBSD 7, NetBSD 4 i OpenBSD 4.

FreeBSD

Azuriranje izvornog koda

Koriscenjem csup:

*default tag=RELENG_7
*default host=cvsup2.FreeBSD.org
*default prefix=/usr
*default base=/var/db
*default release=cvs delete use-rel-suffix compress
src-all
csup -g -L 2 <supfile>

Pravljenje i instaliranje Kernela & Userland-a

cd /usr/src								
make buildworld				
make buildkernel KERNCONF=GENERIC			
make installkernel KERNCONF=GENERIC	
shutdown -r now (boot -s)				
cd /usr/src				
mergemaster -p				
make installworld				
mergemaster
exit

Azuriranje kolekcije softvera (drvo portova, pkgsrc)

Koriscenjem portsnap:

portsnap fetch
portsnap extract         # Potrebno samo prvi put kada se preuzima drvo portova
portsnap update

Koriscenjem cvsup:

csup -L 2 ports-supfile   # Primer: /usr/share/examples/cvsup/ports-supfile
make fetchindex ili make index  # portsdb -F ili portsdb -Uu ako se koristi portupgrade

Instalacija binarnih paketa

export PACKAGESITE=ftp://ftp.freebsd.org/pub/FreeBSD/ports/i386/packages-7-stable/Latest/.
pkg_add –rv bash2

Instalacija softvera iz izvornog koda

cd /usr/ports/security/sudo         # Za NetBSD putanja je /usr/pkgsrc
make install clean
portinstall //imeporta//

Izlistavanje instaliranih paketa

pkg_info				   # -v za opsirnije informacije

Brisanje instaliranih paketa

pkg_delete
make uninstall
make deinstall

Izlistavanje zastarelih paketa

pkg_version –v     # Uporedjuje /var/db/pkg sa verzijama u Makefile/INDEX-7
portversion -l '<'     # sysutils/portupgrade - Uporedjuje /var/db/pkg sa verzijama u INDEX.db
portmaster -L       # sysutils/portmaster

Azuiranje koriscenjem binarnih paketa

portupgrade -PP gnome2

Azuriranje softvera koriscenjem izvornog koda

portupgrade -R firefox		    # ports-mgmt/portupgrade
portmanager x11/gnome2        # ports-mgmt/portmanager
portmaster –a			    # ports-mgmt/portmaster

Razna ciscenja u kolekciji portova / pkgsrc stablu

make clean			    # Uklanja work direktorijum
make distclean			# Uklanja distfile porta i radi make clean
portsclean -C			    # Uklanja sve work direktorijume u kolekciji portova
portsclean -D			    # Uklanja stare distfile-ove
portsclean -DD			# Uklanja sve distfile-ove koji se ne ticu ni jednog instaliranog porta

Izlistavanje paketa sa bezbednosnim propustima

portaudit –Fda

Enkripcija Swap particije

GBDE

Za FreeBSD > 6.0 staviti sledece u /etc/fstab:

/dev/ad0s1b.bde     none      swap  sw       0    0

Za FreeBSD <6.0 potreban je i sledeci unos u /etc/rc.conf:

gbde_swap_enable="YES"

Geli

Geli je dostupan od FreeBSD 6.0 verzije. Dodati sledeci unos u /etc/fstab:

/dev/ad0s1b.eli     none      swap  sw       0    0

OpenBSD

Azuriranje izvornog koda

Koriscenjem CVS:

cd /usr
export CVSROOT=anoncvs@anoncvs.example.org:/cvs
cvs -d$CVSROOT checkout -rOPENBSD_4_3 -P src
cd /usr/src
export CVSROOT=anoncvs@anoncvs.example.org:/cvs
cvs -d$CVSROOT up -rOPENBSD_4_3 -Pd

Koriscenjem csup:

# Defaults that apply to all the collections
*default release=cvs
*default delete use-rel-suffix
*default umask=002
*default host=cvsup.uk.openbsd.org
*default base=/cvs
*default prefix=/cvs

 # If your network link is a T1 or faster, comment out the following line.
*default compress

OpenBSD-all
#OpenBSD-src
#OpenBSD-www
#OpenBSD-ports
#OpenBSD-x11
#OpenBSD-xf4
#OpenBSD-xenocara
csup -g -L 2 <supfile>

Pravljenje i instaliranje Kernela & Userland-a

cd /usr/src/sys/arch/i386/conf
config GENERIC
cd ../compile/GENERIC
make clean && make depend && make
make install
reboot
rm -rf /usr/obj/*
cd /usr/src
make obj
cd /usr/src/etc && env DESTDIR=/ make distrib-dirs
cd /usr/src
make build
sysmerge

Azuriranje kolekcije softvera (drvo portova, pkgsrc)

U supfajlu samo zameniti OpenBSD-ports

csup -g -L 2 <supfile>
			

Instalacija binarnih paketa

export PKG_PATH=ftp://ftp.openbsd.org/pub/OpenBSD/4.3/packages/i386/
pkg_add -v gimp

Instalacija softvera iz izvornog koda

cd /usr/ports/security/sudo         
make install clean

Izlistavanje instaliranih paketa

pkg_info				   # -v za opsirnije informacije

Brisanje instaliranih paketa

pkg_delete
make uninstall
make deinstall

Izlistavanje zastarelih paketa instaliranih iz portova

cd /usr/ports/infrastructure/bin/
./out-of-date

ili

$ /usr/ports/infrastructure/bin/out-of-date[Enter]

Azuiranje koriscenjem binarnih paketa

Azuriranje pojedinog paketa:

pkg_add -ui pkgname

Azuriranje svih instaliranih paketa:

pkg_add -u

Azuriranje softvera koriscenjem izvornog koda

make update
			

Razna ciscenja u kolekciji portova / pkgsrc stablu

make clean				# Uklanja work direktorijum
make clean=depends		    # Uklanja work direktorijum svih zavisnih portova
make clean=dist             # Uklanja distribucione set(ove) porta

Izlistavanje paketa sa bezbednosnim propustima

Enkripcija Swap particije

OpenBSD ekriptuje swap po defaultu od 3.8 verzije. Za OpenBSD 3.7 i starije:

sysctl vm.swapencrypt.enable=1

NetBSD

Azuriranje izvornog koda

Koriscenjem CVS:

cd /usr
export CVS_RSH=ssh 
cvs -d anoncvs@anoncvs.NetBSD.org:/cvsroot
co -r netbsd-4 -P src
cd /usr/src 
cvs update -dP

Koriscenjem csup:

*default host=cvsup.de.NetBSD.org
*default base=/usr
*default prefix=/local/NetBSD-cvs
*default release=cvs
*default delete use-rel-suffix
*default compress

netbsd 		All available NetBSD collections
netbsd-basesrc 	    The base distribution
netbsd-cryptosrc-us 	Crypto sources
netbsd-doc 		Documentation
netbsd-htdocs 		WWW pages
netbsd-othersrc 	Other Sources
netbsd-gnusrc 		GNU Sources
netbsd-pkgsrc 		Packages
netbsd-sharesrc 	The /usr/share distribution
netbsd-syssrc 		The kernel distribution
netbsd-xsrc 		The X11 distribution
csup -g -L 2 <supfile>

Pravljenje i instaliranje Kernela & Userland-a

						
mkdir /usr/obj /usr/tools
cd /usr/src
./build.sh -O /usr/obj -T /usr/tools -U -u tools
./build.sh -O ../obj -T ../tools kernel=<KERNEL>
./build.sh -O ../obj -T ../tools -U distribution
su
mv /netbsd /netbsd.old
mv /usr/src/sys/arch/i386/compile/GENERIC/netbsd /netbsd
shutdown -r now
cd /usr/src
su
./build.sh -O ../obj -T ../tools -U install=/
etcupdate

Azuriranje kolekcije softvera (drvo portova, pkgsrc)

U supfajlu samo zameniti netbsd-pkgsrc

csup -g -L 2 <supfile>

Instalacija binarnih paketa

export PKG_PATH="ftp://ftp.NetBSD.org/pub/pkgsrc/packages/NetBSD/i386/4.0/All"
pkg_add –v kde-3.5.7

Instalacija softvera iz izvornog koda

cd /usr/pkgsrc/security/sudo         
make install clean

Izlistavanje instaliranih paketa

pkg_info				   # -v za opsirnije informacije

Brisanje instaliranih paketa

pkg_delete
make uninstall
make deinstall

Izlistavanje zastarelih paketa

lintpkgsrc –i		  # pkgtools/lintpkgsrc
pkg_chk –uq		  # pkgtools/ pkg_chk

Azuiranje koriscenjem binarnih paketa

pkg_add –uu				# -uu azurira i zavisne pakete
pkg_chk -b -P ftp://ftp.netbsd.org/pub/pkgsrc/packages/NetBSD-4.0/i386/All -u

pkg_chk –g # Generate a list of all installed packages. Default: ${PKGSRCDIR}/pkgchk.conf

pkg_chk –r				# Remove outdated packages
pkg_chk –ask			    # Rebuilding from source ( -b for packages)
pkgmanager

Azuriranje softvera koriscenjem izvornog koda

make update
make replace
pkg_rolling-replace
pkg_chk –ask

Razna ciscenja u kolekciji portova / pkgsrc stablu

make clean               # Uklanja work direktorijum
make clean-depends			# Isto kao i: make clean CLEANDEPENDS=1 

Izlistavanje paketa sa bezbednosnim propustima

audit-packages			# Zamenjuje ga pkg_install>=20070714 (2008-01-13)

Ekripcija Swap particije

cgdconfig -g -V none -o /etc/cgd/wd0b -k randomkey aes-cbc
cgdconfig cgd1 /dev/wd0b /etc/cgd/wd0b
disklabel -e -I cgd1				

Kreiramo disklabel za cgd1. Primer cgd disklabel fajla.

disklabel cgd1 > /etc/cgd/wd0b.disklabel
echo 'cgd1 /dev/wd0b /etc/cgd/wd0b' >> /etc/cgd/cgd.conf			

Kreirati skriptu u /etc/rc.conf.d/cgd koja ce ucitati disklabel za swap pri podizanju sistema. Primer cgd RC skripte.

echo '/dev/cgd1a none swap sw 0 0' >> /etc/fstab
bsd_lista_referentnih_komandi.txt · Last modified: 2017/04/28 10:25 (external edit)