User Tools

Site Tools


bowlfish

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

bowlfish [2017/04/28 10:25]
bowlfish [2017/04/28 10:25] (current)
Line 1: Line 1:
 +BowlFish je OpenBSD instalacioni scrip za embedded sisteme. Osnovna namera autora BowlFish je da pomogne minimalnu instalaciju OpenBSD-a na embedded sisteme. Tipična smanjena verzija OpenBSD-a instalirana uz pomoć BowlFish biće manja od 25MB ali sadrži sve mrežne alate. Instalacioni script vam omogućava da tokom instalacije lako odaberete  
 +komponente sistema koje su vam potrebne. BowlFish je bazirana na flashdis. Za dalje informacije i ISO image pogledajte 
 +[[http://​www.kernel-panic.it/​software/​bowlfish/​|ovde]]
bowlfish.txt · Last modified: 2017/04/28 10:25 (external edit)