User Tools

Site Tools


askoziapbx

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

askoziapbx [2017/04/28 10:25]
askoziapbx [2017/04/28 10:25] (current)
Line 1: Line 1:
 +AskoziaPBX je specijalizovana instalacija FreeBSD sa osnovnom namenom da načini dostupnim običnom korisniku  
 +Asterisk kompleksno i kompletno VoIP rešenje komercijanog kvaliteta. Asterisk nije Skype ili SIP klient. Asterisk je  
 +veoma kompletno rešenje za VoIP telefoniju koje koriste telefonske kompanije da bi vam pružile telefonske usluge  
 +uključujući i mobilnu telefoniju. Asterisk koriste multinacionalne korporacije da bi uštedele na svojim telefonskim računima . Originalna inspiracija za projekat je m0n0wall. Dodatne podatke o AskoziaPBX i sam software možete naći [[http://​www.askozia.com/​pbx/​|ovde]]. Dodatne podate o Astrisk-u možete naći [[http://​www.asterisk.org/​|ovde]].
askoziapbx.txt · Last modified: 2017/04/28 10:25 (external edit)