User Tools

Site Tools


štampanje_cups

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
štampanje_cups [2008/01/19 05:43]
oko created
štampanje_cups [2017/04/28 10:25] (current)
Line 15: Line 15:
 startovati CUPS đavolk. startovati CUPS đavolk.
 Pošto đavolk nije super korisnik da bi uopste mogao da prepozna štampač treba mu dati dozvolu  ​ Pošto đavolk nije super korisnik da bi uopste mogao da prepozna štampač treba mu dati dozvolu  ​
-''#​ chmod 0666 /​dev/​lpt0 ​0666''​ za štampač koji je povezan za kompjuter paralelnim portom ili ''#​chmod /​dev/​ulpt0 ​0666''​ za printere povezane sa USB. Ovo će vam ujedno omogućiti da +''#​ chmod 0666 /dev/lpt0 ''​ za štampač koji je povezan za kompjuter paralelnim portom ili ''#​chmod ​0666 /​dev/​ulpt0''​ za printere povezane sa USB. Ovo će vam ujedno omogućiti da 
 štampate kao običan korisnik. ​ štampate kao običan korisnik. ​
  
štampanje_cups.txt · Last modified: 2017/04/28 10:25 (external edit)